Disclaimer

Algemeen
KPN Lokale Overheid is de handelsnaam voor Gemnet b.v. Alle diensten/werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst gesloten met de besloten vennootschap Gemnet b.v. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden Gemnet Datacommunicatie en Toegevoegde Waarde Diensten, zoals op 1 november 2001 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, onder nummer 27154521 van toepassing of meer specifieke (algemene) voorwaarden voor de betreffende dienstverlening, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Internet
KPN Lokale Overheid neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie.

KPN Lokale Overheid is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site en voor alle directe en indirecte of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is KPN Lokale Overheid aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid van deze website of enige informatie op de website.

Hyperlinks
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover KPN Lokale Overheid geen controle heeft. KPN Lokale Overheid draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectuele eigendom
De woordmerken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van KPN Lokale Overheid  of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan KPN Lokale Overheid  of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Persoonsgegevens
KPN Lokale Overheid verzamelt via de website enkel technische gegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

KPN Lokale Overheid draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsuitoefening of dan wettelijk verplicht is.

Voor inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail zenden aan info.lokaleoverheid@kpn.com . Hetzelfde e-mail adres kan ook gebruikt worden voor een verzoek tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijkmaking van verwerkte persoonsgegevens.

© Gemnet b.v., alle rechten voorbehouden.